وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

34ماده و 9 تبصره

 در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
به شرح زیر می‌باشد

 

 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از
رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست
هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و
حکم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.

الف:استعفای کتبی با تصویب شورا

ب:برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج: تعلیق طبق مقررات قانونی

د:فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای
شهر.

 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای
اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه
طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و
ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب
در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی
این امور نگردد.

4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای
مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به
درخواست آنان.

5- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای
ذیربط.

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی،
ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی،
امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،
تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای
نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و
هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از
رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

10-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر
شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای
از آن به وزارت کشور.

11-  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با
رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور
و وزارت مسکن و شهرسازی.

12-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه
شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها
و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید
شورای شهر در بانکها افتتاح  می‌شود واریز و طبق
قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی
دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان کارمزد.

14-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید،
فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر
گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند
اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات
شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15-  تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به
شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

16-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و
همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می‌شود.

17-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به
شهرداری.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر
اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین
مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد
شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

20-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از
نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه
وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای
تاسیسات شهری.

23-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه
معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه
و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت
نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با
رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و
سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27-  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره
میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات
موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری
با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و
غیره.

تبصره 1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار
وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از
تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک
سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از
انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد
لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه
سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ،
اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با
انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس
مقررات قانونی

تبصره - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با
اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این
اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر
باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت
بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی
 به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و
موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ،
موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و
بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

33- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و
مقررات

34-بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها
پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی

/ 1 نظر / 50 بازدید
فرشاد عبدل زاده

حاج آقا انشاله که موفق باشید وظایف شورای شهر خیلی زیاده و انجام وظایف خیلی سخته